گالری نمایشگاه

TELECOM TELECOM TELECOM TELECOM TELECOM TELECOM

Hosted PBX

IP-PBX

DS10 > KT48 > G300

IPTV

AI QC for Call Center

FTTX FTTX FTTX FTTX FTTX FTTX

PROVIDER PROVIDER PROVIDER PROVIDER PROVIDER PROVIDER

اخبار نمایشگاه

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ، سالن 8و9 غرفه 12

دوم تا پنجم دی ماه 1402
ساعت بازدید 8 الی 16