شرکت گسترش خدمات کارا تلفن

مشاوره، طراحی و تولید مراکز و سوئیچ های مخابراتی شهری، دیجیتال و IP کم ظرفیت و پر ظرفیت، NGN/IMS سیستم های دسترسی نوری، تلفن های تحت شبکه، نرم افزار حوزه مدیریتی و IOT ، مجری پروژه های حوزه ICT به صورت EPC